Gå till innehåll

Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I DANSFÖRENINGEN DANSA ÅH LE

Årsmötet är öppet för alla som är medlemmar innevarande år 2024.

Mötet hålls den 22 mars kl 18.30 i lilla lokalen, Änggatan, Marieholm
Efter mötet kommer vi bjuda på lättare förtäring och dans.

Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast 18/2 på mail Styrelsen@dfdal.se

 Fastställande av nästa års medlemsavgift tas upp på årsmötet.

 Föredragningslista
1.      Mötets öppnande
2.      Val av
a.       mötesordförande
b.      mötessekreterare
c.       2 protokollförare
d.      2 rösträknare
3.      Godkännande av dagordning
4.      Frågan om mötet är korrekt upplyst
5.      Fastställande av röstlängd
6.      Styrelsens verksamhetsberättelse
7.      Revisionsberättelse
8.      Inkomna motioner och styrelsens förslag
9.      Styrelsens verksamhetsplan och budget
10.  Medlemsavgift för 2025
11.  Val till styrelsen av
a)      Föreningens kassör, för en tid av två år
b)      2 st ledamöter, en för en tid av ett år och en för en tid av två år
c)      2 st suppleanter, för ent id av ett år
10.  Val till valberedningen av
a)      Ordförande
b)      Ledamot
11.  Val av revisor
12.  Övriga frågor

 

Handlingar